Vítame Vás pri informáciách o osobných údajoch
Kto sme
P&P Solution s.r.o., Maurerová č. 13, 040 22 Košice, Zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Košice 1, vložka číslo: 47959/V, Oddiel Sro, IČO: 52 841 502,
DIČ: 21 21 15 26 93 Bankové spojenie: TATRA Banka a.s. číslo účtu:
IBAN: SK10 1100 0000 0029 4816 5829
(ďalej len ako „Sprostredkovateľ“ na jednej strane)
- zast. – Petrom Šoltysom, konateľom 0949 152 444
Ofce: Skladná č. 1A, 040 01 Košice
info@ppsolution.sk
Sme prevádzkovatelia, ktorí za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým
osobám informujeme o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Aké osobné údaje spracúvame
Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko alebo aj korešpondenčnú adresu, dátum narodenia,
rodné číslo, telefónne číslo, e-mail, číslo bankového účtu, .......
Kedy osobné údaje spracúvame
Ak začínate s nami spolupracovať pri predaji alebo kúpe nehnuteľnosti, pri vystavení účtovných dokladov,
uplatnení reklamácií, emailovej alebo bežnej korešpondencie. Ak máte záujem o akékoľvek informácie
prostredníctvom webovej stránky www.ppsolution.sk, www.predstav.si, www.ecena.sk,
www.mvlconsulting.sk cez kontaktný formulár. V prejavenom záujme o marketingové služby.
Prečo osobné údaje spracúvame
V spolupráci s našou spoločnosťou uzatvárame s Vami zmluvu, alebo začíname s predzmluvným vzťahom.
Osobné údaje môžete poskytnúť dobrovoľne s Vašim súhlasom o spracúvaní osobných údajov. Uisťujeme
Vás, že osobné údaje sa spracúvajú podľa platných legislatívnych právnych predpisov.
Komu osobné údaje poskytujeme
Osobné údaje poskytujeme v prípade súdneho sporu na základe právomoci rozhodovať o právach
a povinnostiach fyzických osôb ako súdy, orgány činné v trestnom konaní a sprostredkovatelia:
WebCreators, s.r.o., IČO: 45 329 702, Československej armády 24, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
MVL consulting s.r.o., IČO: 47 462 540, Maurerová 13, Košice 040 22 Košice
PROSIGHT Slovensko, a.s., IČO: 46175415, Kavečianská cesta 1A, 040 01 Košice
Ako dlho uchovávame osobné údaje
3 roky bežná korešpondencia
10 rokov zmluvy
10 rokov reklamácie
10 rokov účtovné doklady
5 rokov súhlas
Prenos osobných údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie ako
aj prolovanie sa neuskutočňuje. Vami poskytnuté osobné údaje
nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre plnenie účelu spracúvania, preto
dodržiavame zásadu minimalizácie.
Vaše práva
Právo na prístup k osobným údajom, na výmaz osobných údajov, na opravu osobných údajov, namietať
voči spracúvaniu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov a na prenos osobných
údajov. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ÚOOU – Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na info@ppsolution.sk
P&P Solution s.r.o. ako spoločný sprostredkovatelia sme prijali všetky opatrenia v maximálnej výške,
ako technické, personálne a organizačné, aby sme znížili riziko zneužitia osobných údajov. Oboznamujeme
Vás s informáciou, že v prípade úniku osobných údajov s vysokým rizikom sme povinný podľa § 41 zákona
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade zmien, alebo
aktualizácie, zverejníme tieto zmeny na našej webovej stránke, preto Vás žiadame o priebežnú kontrolu. Ak
máte otázky, alebo žiadate o uplatnenie Vašich práv môžete tak urobiť na info@ppsolution.sk
Veríme, že nebude potrebné sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, pretože ste neboli spokojní s odpoveďou
alebo našim riešením.
V Košiciach 12.03.2024
P&P Solution s.r.o.